top of page

Etiske regler for god klinisk praksis

Jeg følger Foreningen Healer-Ringen’s regler for god klinisk praksis og etisk adfærd. 

De etiske regler skal tjene til at styrke god og forsvarlig behandling af brugere/klienter, der henvender
sig til behandlerne samt til at opretholde et godt kollegialt og professionelt forhold behandlerne imellem. 

 • Behandleren skal overholde gældende lovgivning, herunder afstå fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.
   

 • Behandleren skal henvise til autoriserede sundhedspersoner, herunder læger, når der er indikation herfor. Behandleren skal ligeledes henvise til andre alternative behandlere, såfremt det skønnes relevant.
   

 • Behandleren skal løbende vedligeholde og opdatere deres faglige viden.
   

 • Behandleren skal give brugeren/klienten saglig og nøgtern information om behandlingen og de forventninger brugeren/klienten kan have hertil.
   

 • Behandleren anbefales at føre journal over de foretagne behandlinger. Herunder indikation, behandling og den information, der er givet. Brugeren/klienten skal give samtykke til at der føres journal og har ret til at kende indholdet heri.
   

 • Behandleren har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virksomhed får om deres brugere/klienter.
   

 • Behandleren skal fremme et godt kollegialt sammenhold, vise kollegiale hensyn og ikke med forsæt sætte andre behandlere i et dårligt lys.
   

bottom of page